กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครบ 45 ปี

เสวนา นวัตกรรมการศึกษากับบทบาทของถิ่นยุคดิจิทัล: อุปสรรคและความท้าทาย

Educational Innovations

เสวนาเรื่องนวัตกรรมการศึกษากับบทบาทของถิ่นยุคดิจิทัล: อุปสรรคและความท้าทาย เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย วันที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น. สามารถรับชมผ่าน Facebook : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ Facebook : วิทยาการจัดการ มสธ.

Scroll to Top