ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครบ 45 ปี​

ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครบ 45 ปี

เนื่องในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครบ 45 ปี ภายใต้แนวคิด “มสธ. กับการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน” เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ในการใช้ตราสัญลักษณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม จึงกำหนดให้ใช้ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครบ 45 ปี มี 2 ลักษณะ ดังนี้
Logo Th
Logo En

แนวคิดตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครบ 45 ปี

ตราสัญลักษณ์ 45 ปีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชออกแบบภายใต้แนวคิด “มสธ. กับการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน” ที่เน้นการจัดการศึกษาทางไกล เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้าถึงระบบการศึกษาได้อย่างเท่าเทียม โดยไม่จำกัด อายุ เพศและวุฒิการศึกษา ด้วยการออกแบบตัวเลข 45 ปี ให้มีความโค้งมน พริ้วไหว ลื่นไหล และให้ความรู้สึกเป็นอิสระ และสามารถปรับตัวให้เข้ากับทุกการเปลี่ยนแปลง ใช้สีเขียวและสีทอง สีประจำมหาวิทยาลัย ที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย สร้างการจดจำและการรับรู้อันนำไปสู่ภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย พร้อมกับลายเส้น อินฟินิตี้ หรือไม่มีที่สิ้นสุด และใบไม้สีเขียวแสดงถึงการเจริญเติบโตของการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืนและไม่มีสิ้นสุด ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตามอัธยาศัย ตลอดชีวิต และก้าวเข้าสู่ความเป็นสากลด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน

องค์ประกอบของตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครบ 45 ปี

ตัวเลขอารบิก 45

อายุของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยเริ่มนับจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2521 จนถึงปัจจุบัน

สัญลักษณ์อินฟินิตี้

ลายเส้นอินฟินิตี้ (Infinity, ∞) หรือไม่มีที่สิ้นสุด

สี

ใช้สีเขียว-ทอง สีประจำมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช

ตรามหาวิทยาลัย

ตราประจำมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ใบไม้สีเขียว

การเจริญเติบโตของการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืนและไม่มีสิ้นสุด

ชื่อย่อภาษาไทย-อังกฤษ

ภาษาไทยใช้ "มสธ." และ "ปี"
ภาษาอังกฤษใชั "STOU Anniversary" และ "Th"

  • ข้อความ ชื่อภาษาไทย “มสธ.” “ปี” และชื่อภาษาอังกฤษ “STOU Anniversary” “Th”
  • ตราประจำมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • ตัวเลขอารบิก 45 หมายถึง อายุของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยเริ่มนับจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2521 จนถึงปัจจุบัน
  • ใบไม้สีเขียว หมายถึง การเจริญเติบโตของการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืนและไม่มีสิ้นสุด
  • สัญลักษณ์อินฟินิตี้ (Infinity, ∞)

สีของตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครบ 45 ปี

การใช้ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครบ 45 ปี

ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครบ 45 ปี สำหรับกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
และการส่งเสริมภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย บุคลากร/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

Scroll to Top