กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครบ 45 ปี

โต้วาที 40 ปี รัฐศาสตร์ มสธ.

Debate

โต้วาที 40 ปี รัฐศาสตร์ มสธ. ญัตติการแข่งขัน “เสรีภาพสำคัญกว่าระเบียบทางสังคม”

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี (ฝ่ายเสนอ)
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม (ฝ่ายค้าน)

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม 5209 อาคารสัมมนา 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Scroll to Top