กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครบ 45 ปี

โครงการเสวนาวิชาการด้านการเมืองการปกครอง และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2566

Academic Forum Politics And Governance

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม 5209 อาคารสัมมนา 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เวลา 08.00 – 09.00 เปิดลงทะเบียน

09.20 – 10.00 น. ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การเมืองไทยบนทางแยก โดย นาอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี

10.15 – 12.00 น. เสวนาทางวิชาการ เรื่อง ทางแยกของการเมืองไทย: จากมุมวิชาการและการปฏิบัติ โดย
รศ. ดร. ยุทธพร อิสรชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์
นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร พรรคก้าวไกล
ผศ. อาทิตย์ ทองอินทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์
นายภัณวีร์ สืบแสง สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร พรรคเป็นธรรม

Scroll to Top