กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครบ 45 ปี

ความท้าทายของการจัดการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนสังคมแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล

Challenge Education Management Drive Digital Age Learning Society
Scroll to Top