กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครบ 45 ปี

การประชุมวิชาการ เรื่อง ขับเคลื่อนการพยาบาลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

Digital Nursing

โครงการประชุมวิชาการ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 45 ปี มสธ. เรื่องขับเคลื่อนการพยาบาลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล วันที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมพิทยพัฒน์ มสธ.

Scroll to Top