กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครบ 45 ปี

องค์ความรู้ทางการเกษตรและสหกรณ์

Knowledge Of Agriculture And Cooperatives

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ จัดแสดงองค์ความรู้ทางการเกษตรและสหกรณ์ ใต้อาคารวิชาการ 3 วันที่ 31 สิงหาคม 2566 ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ตลาดนัดวิชาการ “มสธ. 45 ปี ขับเคลื่อนการเรียนรู้ เกษตรดิจิทัล”

Scroll to Top