กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครบ 45 ปี

TikTok ชุมชนทางการเรียนรู้เพื่อการศึกษากับการประชาสัมพันธ์

479748

เนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ. ขอเชิญ ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “TikTok ชุมชนทางการเรียนรู้เพื่อการศึกษากับการประชาสัมพันธ์”  ลงชื่อแล้ว พบกัน ในวันที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 5209 อาคารสัมมนา 1 มสธ. จ.นนทบุรี  

Scroll to Top